De fiscus beloont wie zich doeltreffend beveiligt

Redactie
Security & Safety
Camera-oog.jpg(image/jpeg)
Camerabewaking.jpg(image/jpeg)

Denk nooit: het zal mij niet overkomen. Het kan iedereen overkomen. Volgens recente studies is het aantal inbraken zelfs met 50 procent gestegen sedert je op Google tot zeer nabij alle woningen kan observeren. Daarom: maak maximaal gebruik van de beveiligingsmaterialen die bestaan.

Hieronder een lijst van materialen die recht geven op een fiscale aftrek. Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

-       anti-ramkraaksystemen

-       toegangscontrolesystemen

-       vertragingselementen op de parking

-       specifiek inbraakwerend glas

-       specifiek inbraakwerende rolluiken

-       beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken

-       gepantserde deuren

-       materieel voor de detectie van diefstal van goederen

-       kluis met een inbraakvertragend slot

-       kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap

-       neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)

-       specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven

-       sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf

-       alarmsystemen

-       camerasystemen

-       volgsystemen

Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert ?

Hij moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk Besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek).

Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.

Wat moet u doen ?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investering die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U moet dus  :

-       in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2012), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van dat jaar, de uitgaven betaald in 2011 vermelden

-       een formulier invullen “Investeringsaftrek”.

De volgende jaren dient u voor nieuwe investering op dezelfde manier te werk te gaan. U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën :

-       de facturen van de investeringen

-       het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan

-       de verklaring van de aannemer op de factuur (of een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert

-       voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale

-       voor de camerasystemen, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Aftrek van de beroepskosten tot 120 %

De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120 % (in plaats van 100 %). Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen.

Voorbeeld: Het alarmsysteem van Eric, handelaar, is aangesloten op een vergunde alarmcentrale. De abonnementskosten van € 1000,  betaald in 2011, zijn aftrekbaar (als beroepskosten) tot 120 % van de winst die Eric in 2011 heeft gemaakt. Het bedrag van de aftrek bedraagt € 1000 x 120 % = € 1200. Dit bedrag wordt bij de beroepskosten van Eric gerekend en wordt in mindering gebracht van zijn brutowinst.

Diensten die recht geven op een fiscale aftrek tot 120 % zijn:

-       abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale

-       kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers)

-       kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking)

Wat moet u doen ?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de kosten die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U zult dus, onder uw beroepskosten, 120 % van de uitgaven betaald in 2011 betreffende deze diensten, moeten vermelden in uw belastingsaangifte (aanslagjaar 2012),

Wettelijke regelgeving

Investeringsaftrek in beveiliging : De lijst met mogelijke investeringen op vlak van beveiliging alsook de hierop betrekking hebbende kwaliteitsvoorwaarden, worden opgenomen in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad, 30.08.2007). Aftrek van de beroepskosten tot 120 % : Art. 54 : In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel 64ter ingevoegd.

 

Webdesign Desk02