Nieuwe steunmaatregelen voor ecologische investeringen

Freddy Michiels
Milieu & Afvalverwerking
Kris Peeters: Nieuwe steunmaatregelen voor ecologische investeringen

Op voorstel van minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie, heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gehecht aan de nieuwe steunregeling voor ecologische investeringen, na advies van de SERV en MINA-raad.

Daarmee wordt uitvoering gegeven aan één van de speerpuntbeslissingen van het Vlaams Werkgelegenheid– en Investeringsplan dat op 18 december 2009 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

Eén van de strategische doelstellingen van de beleidsnota economie 2009-2014 focust op de vergroening van de economische beleidsinstrumenten, onder andere door een meer gerichte ecologiepremie. De nieuwe steunregeling zal hier een belangrijke rol in vervullen.

Open methode

Uiterst belangrijk en essentieel in het nieuwe steunsysteem is dat de wedstrijdformule verlaten wordt. Er wordt opnieuw gekozen voor een open methode, waarbij de klant vooraf met 100 % zekerheid weet welke steun hij mag verwachten. De uitslag is dus niet langer afhankelijk van een beoordeling, waarbij projecten en ondernemingen tegen elkaar worden afgewogen en worden gerangschikt. De zogenaamde wedstrijdformule veroorzaakte onzekerheid bij de ondernemer, omdat hij vooraf niet wist of hij steun zou krijgen.

Een tweede belangrijke aanpassing is de toekenning van een steunbonus voor die ondernemingen die de keuze van hun technologie inbedden in een milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan. Ondanks een veralgemeende invoering van de eco-efficiëntie scan, blijkt dat vooral kleinere ondernemingen te weinig nadenken over het groene karakter van hun bedrijf. Bedrijven die een scan ondergaan, geven aan dat zij nadenken over de milieu- en energieproblematiek. De investeringen zijn ingebed in een globale visie van het bedrijf op het vlak van milieu, een rationeel energiegebruik en een duurzame ontwikkeling. Dergelijke meer bewuste benadering van de problematiek zal beloond worden met een steunbonus.

Exclusief via internet

Een derde en laatste verandering schuilt in de aanpassing van de methode die wordt toegepast om technologieën naar hun ecologische waarde te rangschikken. In nauwe samenwerking met en op voorstel van het VITO werd het erg ingewikkelde systeem van de milieuperformantiefactor vervangen door het stelsel van de ecoklassen. Deze vereenvoudigde techniek laat toe op een vlotte, soepele manier de ecologische waarde van de technologieën in kaart te brengen en dus een versnelde goedkeuring van nieuwe technologieën te bekomen.

Ondanks de doorgevoerde verbeteringen nemen de administratieve lasten in vergelijking met de vorige steunregeling niet toe. Sinds de start van de vernieuwde ecologiepremie werden administratieve lastenverminderingen voor de bedrijven gerealiseerd voor een bedrag van 1.986.270 euro. Per nieuw dossier komt daar een bedrag van afgerond 715 euro bij. De steunmaatregel werkt immers exclusief via het internet, waarbij klanten door middel van een token of de elektronische identiteitskaart hun dossier kunnen indienen en opvolgen tot en met de aanvraag tot betaling van de subsidie.

Webdesign Desk02