Wettelijke regeling feestdagen voor ondernemingen

Redactie

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (gewoonlijk een zaterdag), dan moet deze feestdag worden vervangen door een andere dag die moet samenvallen met een gewone werkdag. De feestdagen die in de loop van 2016 samenvallen met een inactiviteitsdag, zijn in de hiernaast vermelde lijst aangeduid.

Wetgeving

De werknemers van de privésector mogen in principe niet worden tewerkgesteld op een feestdag. De werkgever moet voor die feestdagen wel loon betalen. Indien een feestdag samenvalt met een inactiviteitsdag (b.v. een zaterdag of zondag), heeft de werknemer recht op een vervangingsdag. Bijgevolg heeft een werknemer in 2016 het recht op twee vervangingsdagen voor het Feest van de Arbeid (zondag, 1 mei) en voor Kerstdag (zondag, 25 december).

De wet van 4 Januari 1974 bepaalt de regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen. In de eerste plaats is het Paritiar Comité bevoegd, maar in de praktijk gebeurt het weinig dat het Paritair Comité deze beslissing neemt. Indien het Paritair Comité geen beslissing heeft genomen voor 1 oktober 2015, is het aan de onderneming om deze dagen vast te leggen. Deze beslissing kan genomen worden op één van de volgende 4 manieren:

• Via de ondernemingsraad, of

• Indien er geen ondernemingsraad is in het bedrijf, via een akkoord met de vakbondsafgevaardigden,

• Indien er noch een ondernemingsraad noch een syndicale afvaardiging is, via een onderling akkoord tussen de werkgever en alle werknemers.

• Indien er geen akkoord kan bekomen worden voor het hele bedrijf, kan er een individuele overeenkomst tussen werkgever en elke werknemer opgemaakt worden.

• Indien er geen vervangingsdag kan vastgelegd worden, via één van deze manieren, valt de vervangingsdag automatisch op de eerstvolgende werkdag na de feestdag (meestal een maandag).

De werkgever moet zijn werknemers informeren over de vervangingsdagen voor 2016, via aanplakking van een gedateerd en ondertekend bericht in de lokalen van de onderneming, en dit vóór 15 december 2015.

Schoolvakanties in 2016

08.02 – 14.02 Krokusvakantie

28.03 – 10.04 Paasvakantie

05.05– 06.05 Hemelvaartvakantie

01.07 – 31.08 Zomervakantie

31.10 – 06.11 Herfstvakantie

26.12 – 08.01 Kerstvakantie

Hogescholen en universiteiten leggen zelf hun vakanties vast.

Wettelijke feestdagen 2016

Nieuwjaar Vrijdag 1 januari

Paasmaandag Maandag 28 maart

Feest van de Arbeid Zondag 1 mei

O.H. Hemelvaart Donderdag 5 mei

Pinkstermaandag Maandag 16 mei

Nationale Feestdag Donderdag 21 juli

O.L.V. Hemelvaart Maandag 15 augustus

Allerheiligen Dinsdag 1 november

Wapenstilstand Vrijdag 11 november

Kerstdag Zondag 25 december

Webdesign Desk02