Instroom in de zorgsector onvoldoende om vergrijzing op te vangen

Acerta2017
Persbericht
Reden uitstroom

Brussel, 18 maart 2018 – In 2017 verliet één werknemer op vier in de zorgsector zijn of haar werkgever. Toch als je over alle contracten heen kijkt. De gemiddelde instroom in de zorgsector bedraagt 27%. Dat is 2% meer dan de uitstroom, maar niet genoeg om de vergrijzing in de sector op te vangen. Werkgevers doen er goed aan om volop in te zetten op retentie en instroom. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener ACERTA naar aanleiding van de Dag van de Zorg.

"De uitstroom van 25% kijkt naar alle contracten van de volledige zorgsector. Wetende dat in de zorgsector bijna één op zeven medewerkers met een tijdelijk contract werkt, hoeft dit hoge percentage niet te verwonderen. Een HR-dienst van een ziekenhuis of medisch pedagogische instelling is dus continu op zoek naar personeel. Focussen we op de contracten van onbepaalde duur dan is er een uitstroom van 9% in 2017, jobmobiliteit ligt dus bijzonder laag. De juiste talenten vinden wordt dus alsmaar moeilijker voor de zorgsector" aldus Tom Vlieghe, Director van ACERTA Consult.

13% van werknemers stroomt uit omwille van pensioen

Verder onderzoek van de manier waarop contracten van onbepaalde duur beëindigd worden, leert ons dat slechts in 14% van de gevallen de werkgever het contract opzegt. Opvallend is ook dat 13% van de werknemers uitstroomt omwille van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en dat nog slechts 3% in SWT gaat. In 28% van de gevallen wordt de arbeidsovereenkomst door de werknemer beëindigd. En in liefst 37% van de gevallen wordt in wederzijds akkoord aan de samenwerking een einde gemaakt. We mogen er dus van uitgaan dat het quasi steeds de werknemer is die het voorstel heeft gedaan om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Besluitend leidt dit ons ertoe te zeggen dat het in de grote meerderheid van de gevallen de werknemer is die het initiatief neemt om vertrekken.
"Actief nadenken over een retentiebeleid is dus absolute prioriteit voor de zorgsector. Niet alleen om te vermijden dat werknemers vertrekken omdat ze denken dat het groener is elders, maar evengoed om het langer werken haalbaar te maken voor eenieder. Vertrekken vanuit de talenten en wensen van de werknemers en op basis hiervan zoeken naar opportuniteiten binnen de organisatie die een win/win kunnen betekenen voor werknemer en werkgevers is het basisuitgangspunt van succesvolle 'Rematching'", aldus Tom Vlieghe.

Niet genoeg instroom om vergrijzing op te vangen

De gemiddelde instroom voor de hele sector is 27% of 2 % meer dan de uitstroom: niet voldoende om de nood aan extra arbeidskrachten door de vergrijzing op te vangen. Ook hier zijn er weer grote verschillen binnen de sector, met een sterke uitschieter van 84% in de kinderopvang (en een uitstroom van 77%). Alleen in de opvoedings- en huisvestingsinstellingen is de instroom lager dan de uitstroom. Eén en ander kan verklaard worden door de invoering van de nieuwe wetgeving onder de vorm van het persoonlijk assistentiebudget voor mindervaliden. Deze nieuwe wetgeving leidt ertoe dat mindervaliden alternatieven inzetten voor hun opvang in een instelling.

War on talent volop bezig

Achter dit gemiddelde cijfer van 25% gaan veel verschillen schuil. Zo bedraagt de uitstroom voor contracten van onbepaalde duur 'slechts' 9% tegenover 8% instroom.
Het moge dus duidelijk zijn: het belangrijkste deel van het verloop (in- én uitstroom) in de zorgsector heeft te maken met het feit dat de sector veel gewerkt wordt met contracten van bepaalde duur of vervangingscontracten.
Ter vergelijking: in de profit sector is er een uitstroom van 12%, tegenover 13% instroom voor wat betreft het aantal werknemers met een contract van onbepaalde duur.

Het ene cijfer van de zorgsector verbergt zeer belangrijke verschillen tussen de verschillende subsectoren. Zo bedraagt voor de sector opvoedings- en huisvestingsinstellingen de jaarlijkse instroom liefst 33% (11% stroomt in met een contract van onbepaalde duur); de uitstroom is gelijkaardig (33% en 9%). De ziekenhuissector heeft een veel stabielere werknemerspopulatie: de instroom in 2017 bedroeg 15% en de uitstroom van werknemers 14%. Wat de contracten van onbepaalde duur betreft is de instroom, zowel als de uitstroom beperkt tot 5%.
De bejaardensector, toch op een aantal punten vergelijkbaar met de ziekenhuissector, kent een veel groter verloop: wat de werknemers met een contract van onbepaalde duur betreft is het uitstroompercentage gelijk aan 11% terwijl het percentage werknemers dat met een contract van onbepaalde duur in 2017 in dienst is genomen, gelijk is aan 12%. Maar dat een gemiddeld verloop van één op vier werknemers zorgen moet baren, staat buiten kijf.

Erkennen van gelijkwaardige diploma's verbetert instroom

91% van het personeel, tewerkgesteld in de sector heeft de Belgische nationaliteit. De top 3 van de andere nationaliteiten in de zorgsector: Nederland, Frankrijk en Marokko. Ter vergelijking: in de profitsector zijn 80% van de werknemers Belg. Dit percentage zegt evenwel niet alles over de diversiteit in de sector, omdat er geen rekening is gehouden met allochtone Belgen.

Tom Vlieghe: "Dat er zo weinig andere nationaliteiten werken in de zorgsector, kan met diploma's te maken hebben. Je hebt een erkend diploma nodig om in België aan de slag te kunnen. Certificering van gelijkwaardige diploma's is dus zeker een werkpunt en kan ook een manier zijn om de instroom te verbeteren."

Over de cijfers
De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo's als grote ondernemingen behoren.

Over ACERTA
ACERTA is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij ACERTA. ACERTA wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is ACERTA een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo's en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.

ACERTA telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2016 een omzet van ruim 170 miljoen euro. 1 starter op 5 passeert effectief langs ACERTA's ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 onderneming op 4 gebruikt haar oplossingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E sylva.De.Craecker@ACERTA.be

Webdesign Desk02