Panel Acerta: Nieuwe wetgeving rond opzegtermijnen stimuleert helft werkgevers om te rekruteren op basis van potentieel

Acerta2017
Persbericht
Panel Acerta: nieuwe wetgeving rond opzegtermijnen

Brussel, 24 maart 2017 – De opzegtermijnen bij ontslag binnen de eerste maanden van een arbeidsovereenkomst zijn herzien. Als gevolg hiervan moet de werkgever gedurende de eerste 3 maanden van de arbeidsovereenkomst nog slechts een opzeggingstermijn van 1 week respecteren. Hr-adviesbureau ACERTA polste bij werkgevers, CEO's en hr-managers, naar de reacties en stelde vast dat zij achter het voorstel staan. De respondenten gaven ook aan dat de nieuwe regels extra opportuniteiten bieden: een opener blik bij de aanwerving en een betekenisvollere evaluatie.

Helft van de werkgevers meer gemotiveerd om aan te werven op potentieel

Werknemers hoeven kortere opzegtermijn niet noodzakelijk als negatief te aanzien. Werkgevers zien in de opzeg van 1 week een stimulans om wat meer "risico" te nemen bij aanwerving. Ze zijn minder geneigd strikt vast te houden aan een 1-op-1 match tussen jobprofiel en kandidaat. Ongeveer de helft van de werkgevers getuigt dat ze door de inkorting van de opzeggingstermijn meer geneigd zullen zijn om aan te werven op basis van gedragscompetenties en leermogelijkheden, eerder dan op reeds bewezen competenties. 54% bevestigt dat over bedienden, 47% ziet die evolutie bij het aanwerven van arbeiders.

Falende samenwerking? Dan liever de korte pijn

De door de werkgever toe te kennen opzegtermijn is korter geworden voor de eerste 3 maanden: hij bedraagt slechts 1 week. Na afloop van deze 3 maanden wordt de opzegtermijn ineens 3 maal langer: hij stijgt naar 3 weken. Gevraagd naar hun feedback, reageren de meeste werkgevers positief: 70% vindt de nieuwe opzegtermijnen voldoende ver gaan voor bedienden en 65% vindt ze oké voor arbeiders. Dirk Wijns, Director van Acerta Consult: "Mochten ze helemaal zelf kunnen kiezen, dan zouden werkgevers de verkorte termijnen liever langer dan 3 maanden toegepast zien (64% voor arbeiders, 52% voor bedienden), maar ze noemen de aanpassing zoals ze nu voorligt een realistische verbetering. Een arbeidsovereenkomst is een engagement in twee richtingen, geen van de partijen gaat die aan met het plan dat die op een falen uitdraait. Maar draait het daarop uit, dan willen werkgevers er ook graag zo snel mogelijk een einde aan kunnen maken".

Stimulans om bewuster en sneller te evalueren

Nog een belangrijk effect van de 1-weekse opzegtermijn de eerste drie maanden, is de rol van evaluaties. Werkgevers concluderen dat ze nieuw aangeworven werknemers bewuster zullen evalueren (66% zegt dat over arbeiders en 54% over bedienden). En dat ze dat bovendien zullen doen binnen de eerste drie maanden na aanwerving (81% zegt dat over arbeiders en 61% over bedienden). Dirk Wijns: "We moeten af van een evaluatie die zich beperkt tot één jaarlijks gesprek, zoals nog te veel bedrijven dat kennen. Continue feedback is belangrijk binnen elke vorm van samenwerking. Die feedback zou moeten starten op dag één en zou daarna nooit meer mogen stoppen. Een evaluatie is geen afrekening, goed gebruikt is het een tool voor werkgevers en werknemers om de samenwerking die ze voor ogen hadden bij het begin van hun overeenkomst ook effectief te realiseren. In het kader van een nieuwe aanwerving is het natuurlijk wel goed dat de werkgever (maar ook de werknemer) op een bepaald moment bewust beslist of de samenwerking die ze gestart zijn, beantwoordt aan hun verwachtingen en kan voortgezet worden."

Naar kortere opzegtermijnen de eerste maanden

Aanleiding voor de bevraging door ACERTA over opzegtermijnen bij CEO's en hr-managers, zijn de nieuwe opzegtermijnen voor werkgevers tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst. 

Over de cijfers
Het panel van ACERTA bestaat uit 402 panelleden die zorgvuldig geselecteerd werden uit kleine, middelgrote en grote bedrijven. De bevraging werd afgenomen in november- december 2017. De deelnemers bekleden een van de volgende functies: CEO, HR Directeur, HR business partner, HR manager of payroll verantwoordelijke.

Over ACERTA
ACERTA is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij ACERTA. ACERTA wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is ACERTA een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo's en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.

ACERTA telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2015 een omzet van ruim 164 miljoen euro. 1 starter op 5 passeert effectief langs ACERTA's ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 onderneming op 4 gebruikt haar oplossingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E Sylva.De.Craecker@ACERTA.be

 

Webdesign Desk02